Spoločný európsky rámec definuje učité schopnosti, ktoré by mal študent, resp. hovoriaci na každej úrovni ovládať. Podrobný popis jednotlivých úrovní nájdete v nasledovnej tabuľke:
 
 

A1-úplný začiatočník

Čo sa naučíte?
- používať sloveso to be v prítomnom a minulom čase
- používať ostatné slovesá v prítomnom čase
- tvoriť otázky a zápory
- hovoriť o sebe a svojej rodine a zamestnaní
- čísla, dni, mesiace, dátumy
- hovoriť o záľubách a schopnostiach
- rozlišovať jednotné a množné číslo
  a počitateľnosť podstatných mien
- dať inštrukcie a spýtať sa na cestu
- objednať si v reštaurácii a kupovať v obchode
- vyjadriť zámer, túžbu, preferencie
 

A2- začiatočník

Čo sa naučíte?

- opísať seba alebo inú osobu
- minulý čas slovies
- osobné a privlasťovacie zámená
- používať prítom. čas priebehový
- porovnávaťa stupňovať príd. mená
- základné použitie budúceho času
- základné použitie predprítomného času

 
V čom sa zdokonalíte?
- obohatíte svoju slovnú zásobu
- rozprávať o každodenných témach
- zlepšíte Vaše používanie čísloviek
- používať niektorých slovies s preložkami
- opisovať svoje každodenné aktivity
- vyjadriť vlastný názor a vkus
- porozumieť textu a audio nahrávkam
 

B1- mierne pokročilý

Čo sa naučíte?
- hovoriť o pocitoch a zámeroch
- vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas a svoj názor
- hovoriť o plánoch do budúcnosti
- tvoriť zložitejšie súvetia
- opisovať charakter
- pýtať sa tzv. nepriame otázky
- hovoriť o povinnostiach a vyjadriť možnosť a nutnosť
 
V čom sa zdokonalíte?
- rozšírite si slovnú zásobu o cestovaní, záľubách,
  hudbe, umení, vzdelávaní, domácnosti
- ďalšie použitia prít. času priebehového
- výslovnosť a porozumenie posluchu
- používanie určitého a neurčitého členu
- porovnávanie a stupňovanie
- ďalšie použitia predprítomného a budúceho času
- počitateľné a nepočitateľné podst. mená
 

B2- stredne pokročilý

Čo sa naučíte?
- používať trpný rod
- opisovať minulé deje a udalosti v časovej následnosti
- komunikovať na pracovnom pohovore
- nové idiómy a frázy
- reagovať v rôznych komunikačných situáciách
- vyjadriť opisným spôsobom, čo povedala iná osoba
- tvoriť podmienkové vety
 
V čom sa zdokonalíte?
- opisovať ľudské telo a vlastnosti, prírodu
- hovoriť o práci, prac. náplni, peniazoch
- hovoriť o zámere, príčine a následku
- reagovať na otázky a tvoriť dialógy
- zlepšíte si písomné vyjadrovanie
- počúvanie komplikovanejších nahrávok, autentických videí na rôzne témy
- viesť konverzáciu na témy podľa vlastného výberu
- upevníte si používanie určitého a neurčitého členu
- rozlišovať v akej situácii použiť aký čas alebo slovesný tvar
 

C1- veľmi pokročilý

Čo sa naučíte?
- široká slovná zásoba z rôznych sfér :
  médiá a reklama, cestovanie, školstvo a práce
- hovoriť o zážitkoch a plánoch
- slovotvorba: predpony a prípony
- ďalšie modálne slovesá
- vyjadrovať hypotézy
- slovné tvary končiace na – ing
 
V čom sa zdokonalíte?
- hovorové a slangové frázy a ustálené výrazy
- frazeologizmy, idiómy, príslovia
- základy obchodnej angličtiny
- ako napísať CV, obchodný email alebo list
- telefonická komunikácia
- rozvinúť citlivosť pre správny čas a výraz,
  a jeho adekvátne použitie v konkrétnej situácii
- frázové a pomocné slovesá
- podraďovacie súvetia
- porozumieť autentickým filmov a literatúre
- viesť plynulú konverzáciu na rôzne témy